[GospelWeb.net Globe]
The Gospel - 24/7
Mayela Ma Mpulusu Bonso
Mamonika Mu Ndinga Nzambi
Kaka Menga ma Yesu Malenda Sukula Bankwa Masumu
(Kiyaka Language - Central Africa)
Bible.Flag
Follow the Book & Flag

Mu mambu ma mpulusu kwa beto bantu, kima kilutidi mfunu kiena menga ma Yesus Klisto, Mfumueto. Menga mana mena ma ngolo mafwana nde malenda futa lufutu lua masumu mudiambudia beto bankwa masumu. Mayela mahika meko malenda yidikila nzila zeto kwa mpulusu -- Kaka menga ma Dimeme dia Nzambi.

Bantu ba konda kwikila, bena konda mpulusu, bena mu nzila ya lufwa. Tata Nzambi wa hoya kala nsiku nde kaka menga malenda kufuta ntalu ya masumu mu kuvutula bantu mu nzila ya moyo.

Mu ntangu diankulu, bantu balosaka menga ma bameme mu kusonga lukwikilu luau mu mambu ma Yesu, Mvulusieto. Mu kusonga nde bakwikidi mu Yesu, Mwana wa Nzambi, sa wisi mu kufuta masumu meto mu menga mandi.

Yandi Yesu wadipesa hana kulunsi mu kuyidika mayela ma mpulusu mudiambudia beto bantu, bankwa masumu. Buna tulenda kuma ti kuna ku zulu dia Nzambi, ata kuna hata diandi, mu ntangu dia lufwalueto hansi.

Kansi mambu monso mana ma bameme bankulu makala kaka bonso foto dia mambu ma kieleka ma Yesu Klisto. Yandi Yesu wamanisa kala mambu ma nzila ya mpulusu kwa beto bankwa masumu mbalamosi, konda mfunu mukusala diaka.

Tata Nzambi wazenga mambu nde konso muntu wa pindula mabanza mandi mu kieleka muntimandi, ye kwikila mu Yesu bonso Mfumu ye Mvulusiandi, muntu wuna fwiti monika mu moyo wuna wakieleka, wa konda nsuka. Kalendako diaka bika nzila yina ya kumtwadisa ti kuna hata dia Nzambi.

Bonso Nzambi wasonika kwa bantu bonso mu Ndinga ya Yandi, na Ebeleo kapu 9, nzila 11 ti 12 - - "Kansi bu Klisto kituka nganga nene ya bima ya mbote ya ikele kwiza mu kinlongo ya luta nene ye ya lunga.

"Yai konda kusalwa na maboko, ikele ya nsemono yai ve, ikele mu menga ya bankombo ye mu menga ya bana ya bangombe mpe ve, kansi mu menga ya yandi kibeni, yandi kotaka mbala mosi mu sika yanlongo, bu yandi bakaka nkudulu ya mvu ya mvu."

Diaka, mu Ndinga Nzambi, mu Nkanda wa Paulu kwa Baloma, Nzambi watusonga kitoko nzila ya mpulusu kwa beto bantu bonso.

Tanga ntete mu Loma kapu 3 nzila 23 - - " Kadi yonso imene kusala masumu, ye konda nkembo ya Nzambi."

Landa kuna mu Loma diaka kutanga kapu 6 nzila 23-- - "Kadi lufutu ya masumu ikele lufwa, kansi matabisi ya nlemvo ya Nzambi ikele moyo ya mvu ya mvu, mu Klisto Yesu, Mfumu ya beto."

Landa diaka na Loma kapu 10 nzila13 - - "Kadi konsonani ya bombidila nkumbu ya Mfumu tavuluswa."

Mu kumanisa mambu ma kusonga nzila ya mpulusu, tanga diaka kuna Loma kapu 10 nzila 8 ti na 10 - - "Kansi yo tuba nki? Mambu ikele mfinama na nge, mu munoko ya nge ye mu ntima ya nge, ikele mambu ya lukwikilu ya beto ikele kusamuna.

"Sambu kana nge tuba kitemo na munoko ya nge Yesu ikele Mfumu, ye kwikila mu ntima ya nge na Nzambi fulukisaka yandi tuka bafwa, buna nge tavuluswa.

"Kadi mu ntima muntu ikele kukwikila ku lunungu, kansi mu munoko muntu ikele kutuba kitemo ku mpulusu."

Bika Nzambi kalusakumuna, mutangi wa nkanda wau, nde nge kukwikila mu ntima wa kieleka, ye bika nge kutuba kitemo kia kieleka nde Yesu Klisto kena Mfumuaku kibeni. Bika beno batangi ba konda kulanda Yesu, kubombidila Yandi ntangu diadi.

Ho zolele sonika nkanda kwa beto, sonikila mutindu wau:

Keti mu poste dia Leta:

James H. Dearmore, Redacteur

N S A M U

P. O. Box 460639

Garland, TX 75046

United States of America

Keti mu http://www.gospelweb.net


Back To Creationism & Foreign Language Articles